Omzetschade door overheidsmaatregelen? Handleiding Nadeelcompensatie brengt duidelijkheid

Omzetschade door overheidsmaatregelen? Handleiding Nadeelcompensatie brengt duidelijkheid
Mr. drs. Jaco van den Brink

Je zal het maar hebben: flinke omzetschade doordat er langdurig wegwerkzaamheden voor de deur zijn. Sinds 20 juli is de Handleiding Nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen beschikbaar. Een grote vooruitgang: als deze handleiding op grote schaal wordt toegepast door overheden zal dit veel meer duidelijkheid geven over de mogelijkheid om nadeelcompensatie te krijgen, dan nu het geval is. Een blog van advocaat Jaco van den Brink.

De nieuwe Handleiding Nadeelcompensatie is door een werkgroep van juristen en mensen uit het bedrijfsleven opgesteld, in opdracht van de regering. Vorige maand is deze aan de Tweede Kamer aangeboden.

Wat is nadeelcompensatie?

Om met een voorbeeld te beginnen: als langdurige wegwerkzaamheden nabij een supermarkt ertoe leiden dat de winkel veel minder goed bereikbaar is en daardoor beduidend minder omzet draait in een bepaald jaar, kan de ondernemer verzoeken om een tegemoetkoming in de omzetderving. Dit verzoek moet dan worden gedaan bij het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de betreffende werkzaamheden (vaak de gemeente, maar kan bijvoorbeeld ook de Rijksoverheid zijn).
In het algemeen: het gaat om gevallen waarin een specifieke ondernemer of particulier onevenredig zwaar geraakt wordt door overheidsmaatregelen in het algemeen belang.

Belangrijk daarbij is echter steeds het uitgangspunt dat niet alle schade wordt vergoed: het gaat om een tegemoetkoming die in de betreffende omstandigheden redelijk moet worden geacht. Vaak werd een drempel gehanteerd van bijvoorbeeld 15% van de normjaaromzet: alleen wanneer omzet sterker was verminderd dan 15%, kon aanspraak worden gemaakt op nadeelcompensatie.

Wat brengt de nieuwe Handleiding?

Doordat allerlei overheden allerlei nadeelcompensatieregelingen hadden, was er heel veel onduidelijkheid op dit vlak. Sommige overheden streefden naar duidelijkheid door tamelijk uniforme percentages als drempel te hanteren, maar dat leidde in specifieke gevallen tot onbevredigende resultaten doordat de kostenstructuur van bijvoorbeeld een supermarkt er heel anders uitziet dan die van een tankstation. De bedoeling is nu dat deze Handleiding breed door overheden wordt toegepast. Dat zal de duidelijkheid over de mogelijkheden sterk ten goede komen.

Bovendien is in deze Handleiding een serieuze poging gedaan om een regeling vast te leggen die zoveel mogelijk recht doet aan de specifieke omzet- en kostenstructuur van een onderneming. Dit onder andere door het brutowinstmargepercentage te verwerken in de berekening.

In de Handleiding wordt van diverse typen ondernemingen, waaronder een supermarkt, inzichtelijk gemaakt hoe de berekening in zijn werk gaat. Het betekent echter niet dat steeds nauwkeurig voorspelbaar is wat voor bedrag een benadeelde ondernemer zou kunnen ontvangen. In het model bevinden zich nog verschillende variabelen, maar dat is onvermijdelijk om aan elk specifiek geval zoveel mogelijk recht te doen. Voor ondernemers biedt deze Handleiding een bruikbaar handvat om in voorkomende gevallen een goed gemotiveerd verzoek om compensatie te kunnen doen.

Dit is artikel is geschreven door Jaco van den Brink (BVD Advocaten)