Waardering Supermarktplan bij vaststelling bestemmingsplan

Waardering Supermarktplan bij vaststelling bestemmingsplan
Mr. drs. Jaco van den Brink

Een van de taken van een gemeenteraad is het vaststellen van bestemmingsplannen. Op die manier kunnen regels gesteld worden die nodig zijn vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening. Om dit te bepalen moeten alle mogelijke belangen meegewogen worden, blogt Jaco van den Brink.

Recent deed de Raad van State uitspraak over een bestemmingsplanwijziging van de gemeente Haaksbergen. Moest deze gemeente het plan voor het bouwen van een supermarkt meenemen in haar belangenafweging of kon zij die buiten beschouwing laten?

Supermarktplan

De gemeenteraad van Haaksbergen wilde een bestemmingsplan vaststellen voor het centrum van de gemeente. De gemeenteraad koos voor de optie waarbij geen supermarkt gevestigd zou kunnen worden. Dit zorgde voor verontwaardiging aan de zijde van de ontwikkelaar van een te bouwen supermarkt. De gemeenteraad had nota bene in een veel eerder stadium de voorkeur uitgesproken voor zijn plan, namelijk de bouw van een supermarkt.

De plannen waren uitgewerkt in een zogenaamd Supermarktplan. Daarin stond onder meer hoe een parkeerprobleem opgelost zou worden en hoe bijgedragen zou kunnen worden aan eventuele planschadeverzoeken. Daarnaast bevatte het Supermarktplan schetsen, impressies en plattegronden. Dit Supermarktplan was bij de gemeenteraad bekend. Er was meerdere malen over gesproken en naar aanleiding van diverse overleggen was het ook al aangepast op verschillende punten.

Particuliere initiatieven

De gemeenteraad moet bij vaststelling van bestemmingsplannen rekening houden met particuliere initiatieven. Dat geldt niet voor alle initiatieven; alleen als een initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en de ruimtelijke aanvaardbaarheid beoordeeld kan worden.

Het Supermarktplan voldeed volgens de Raad van State aan al deze eisen. De gemeenteraad mocht dus zonder nader onderzoek niet oordelen dat het Supermarktplan niet wenselijk en niet haalbaar was. De gemeenteraad had dit plan moeten meenemen in haar belangenafweging.

Voor wie zijn oog laat vallen op een ontwikkelingsterrein, bijvoorbeeld voor een supermarkt: maak uw concrete plannen tijdig bekend bij de gemeente, en zorg ervoor dat die informatie ook aan de raadsleden wordt aangeboden. Dat kan teleurstellingen achteraf voorkomen.

Geschreven door Jaco van den Brink, advocaat bij BVD Advocaten.