Spar start met leefbaarheidsprogramma

AMERSFOORT - Minister van Binnenlandse Zaken Stef Blok en Sjaak Kranendonk, algemeen directeur van Spar, hebben woensdag op de Landelijke Conferentie ‘Bevolkingsdaling Verbinden en verdiepen’ in Amersfoort een intentieverklaring van samenwerking getekend.
Delen:

De samenwerking is er op gericht de leefbaarheid en zelfredzaamheid van krimpgebieden te versterken. Omdat een groot aantal vestigingen van Spar en Attent zijn gelegen in de krimp- en anticipeergebieden hebben beide partijen een convenant gesloten. Spar zal zich inspannen om met haar assortiments- en dienstenaanbod de zelfredzaamheid van buurtbewoners te ondersteunen. Daarnaast zal Spar zich inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen met stageplekken, werkervaringsplaatsen en werkgelegenheid.

Leefomgeving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (directie Woon- en leefomgeving) stimuleert en ondersteunt lokale partijen om, daar waar de leefbaarheid in het gedrang komt, de leefomgeving op innovatieve en economische wijze te versterken. Het ministerie faciliteert provincies en regio’s om te anticiperen op de transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingsdaling. Het ministerie Spar kwamen overeen dat zij hun netwerken gebruiken om lokaal partijen en functies bij elkaar te brengen.

Zelfredzaamheid

In een vijftal krimpgebieden zal een even zo groot aantal Spar- en/of Attentwinkels worden geselecteerd waar Spar met de betrokken ondernemers concrete programma’s gaat maken om de leefbaarheid en zelfredzaamheid te versterken. Dit programma zal na anderhalf jaar geëvalueerd worden.

Cohesie

In 2011 is op initiatief van Spar al een onderzoek gehouden naar het maatschappelijk belang van een buurtwinkel voor de leefbaarheid van buurt, wijk of dorp. Het onderzoek heeft een aantal inzichten opgeleverd over de bijdrage van de buurtsuper aan sociaal maatschappelijke aspecten in de buurt. Vastgesteld is dat er een relatie is tussen de aanwezigheid van een buurtwinkel en de sociale cohesie, het woongenot en het onderlinge contact van bewoners in de buurt. De aanwezigheid van een winkel is de belangrijkste factor voor de leefbaarheid.